top of page
Cam, light 01.jpg
کلاس های آموزشی

کلاس­ های آموزشی مشق فیلم، شامل کلاس­ پرورش فیلمنامه­ داستانی، مستند و انیمیشن است. 

آغاز ثبت نام کلاس و ارسال طرح: 15جنوری ۲۰۲3

آخرین مهلت ارسال طرح­ ها: 31 مارچ 2023

اعلام گزینش طرح­ ها: 30 اپریل 2023

شروع کلاس­ های پرورش فیلمنامه: 1 جون 2023

  ۲۰۲۴ پایان دوره و تکمیل فیلمنامه: 31 جنوری

ثبت طرح: صفحه "اتاق قصه پردازی" سایت

 "ثبت فیلمنامه کامل: صفحه "صندوق فیلمنامه

روش آموزشی 

روش یا متدولوژی آموزشی مشق فیلم، براساس روش تدریس شده و تایید شده در مراکز مطرح آموزش سینمایی در اروپا است. این متدولوژی ضمن برخوردار بودن از تکنیک معاصر در فیلمنامه نویسی، از مطالعات در سایر حوزه­ های فکری و هنری نیز برخوردار است.

متدولوژی آموزشی مشق فیلم، با تکیه بر دانش روانشناسی، جامعه شناسی، زبان و ادبیات داستانی، هنرهای تجسمی و دراماتیک و ز­یبایی شناسی سینما تهیه شده است.

ثبت نام درکلاس ها

 فرم آنلاین ثبت نام برای کلاس 

شرکت درکلاس

فرم شما موفقانه ارسال شد.

Classes From

برنامه آموزشی

bottom of page